Regulamin konkursu “Moje marzenie-dobre widzenie”

1 Zasady ogólne

Organizatorem konkursu ”Moje marzenie – dobre widzenie” (dalej jako „Konkurs”) jest Reoptis Sp. z o.o., NIP: 7822615056. Organizator ogłasza Konkurs do publicznej wiadomości za pośrednictwem Fanpage na platformie Instagram reoptis(https://www.instagram.com/reoptis/)

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie WWW Organizatora, dostępnej pod adresem https://reoptis.pl/regulamin-konkur…e-dobre-widzenie/

Fundatorem nagród jest Organizator. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

2. Zasady Konkursu

Konkurs rozpoczyna się w dniu 28.06.2024, z chwilą jego ogłoszenia na Fanpage i trwa do 05.07.2024 r., do godziny 23:59:59. Konkurs prowadzony jest w celu wzmocnienia wizerunku firmy. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. W Konkursie może wziąć każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i zaakceptowała regulamin Konkursu. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

  1. Polubienie profilu kliniki reOptis
  2. W komentarzu do posta konkursowego opisujemy swoją wadę i powody, dla których chcemy się jej pozbyć oraz informację że rolka z pkt 3 jest na profilu
  3. Na swoim profilu umieszczamy rolkę z filmikiem, na którym opisujecie powody wskazane w komentarzu.

Zwycięzcy zostaną wybrani przez jury w składzie: Marcin Sas, Zuzanna Borucka, Andrzej Dmitriew

Po ogłoszeniu wyników organizator skontaktuje się bezpośrednio z wygranym w celu ustalenia miejsca wysyłki nagrody. Zamieszczenie komentarza równoznaczne jest z zapoznaniem się przez Uczestnika z Regulaminem. Zamieszczona przez Uczestnika opinia: W przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień, Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie. Spełnienie warunków określonych w ustępie 7 lit. a-d stanowi zgłoszenie (zwane dalej „Zgłoszeniem Konkursowym). Każdy uczestnik może przesłać tylko jeden komentarz do konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy które uzna za niestosowne lub naruszające zasady określone w ust. 7 lit a-c. Z chwilą przesłania opinii, Uczestnik: – nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem; – nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku; – wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (Imię, nazwisko) dla celów przeprowadzenia Konkursu, – wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych (Imię, nazwisko) dla celów ogłoszenia zwycięzcy Konkursu na Fanpage’u.

3 Kryterium wyboru Zwycięzców i nagrody

Zwycięzcami konkursu zostaną dwie osoby, które udzielą najbardziej oryginalnej i kreatywnej odpowiedzi wg jury konkursowego.

Nagrodą w Konkursie jest voucher na 50% zniżki na zabieg laserowej korekcji wzroku (50% od ceny regularnej zabiegu), które wysłane będą drogą elektroniczną na adres email podany przez autorów komentarzy lub do odebranie w siedzibie organizatora. Nagroda nie podlega wymianie na środki pieniężne. Oficjalne wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 3.07.2024 na profilu reoptis na portalu Instagram. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem prywatnej wiadomości na portalu z którego będzie pochodzić zwycięska odpowiedź oraz poprzez oznaczenie w poście o wygranym w konkursie na fanpagach. W przypadku rezygnacji z nagrody bądź niemożności jej dostarczenia, Organizator nie będzie zobowiązany do wypłaty równowartości nagrody, jak również nie będzie zobowiązany do pokrycia jakichkolwiek kosztów poniesionych w związku z tym przez jakiekolwiek osoby. W przypadku, gdy email z Nagrodą powróci do Organizatora jako nieodebrany przez Uczestnika, Uczestnik traci prawo do Nagrody. Wygrana w Konkursie nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. z dnia 17 stycznia 2012 r., Dz.U. z 2012 r., poz 361 ze zm.).

4 Polityka Prywatności

Organizator przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności uczestników Konkursu. Dlatego też zbiera tylko te dane i informacje o Uczestnikach, które są potrzebne do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Organizator ściśle przestrzega ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Każdy Uczestnik, którego dane zostały zapisane ma dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji i modyfikacji. Dane zostaną usunięte na wyraźne życzenie Uczestnika. Podanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne, jednakże konieczne dla celów udziału w Konkursie i przyznania nagrody, a odmowa udzielenia zgody na przetwarzanie danych może skutkować odmową zgody na uczestnictwo w Konkursie. Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu, poprawiania, zmiany, żądania usunięcia swoich danych osobowych, jak również prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania.

 

5 Postanowienia końcowe

Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiana odnosi skutek z chwilą ogłoszenia. Zmiana nie może naruszać istoty zasad Konkursu. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs Instagram” na adres Organizatora lub w formie elektronicznej na adres katarzyna.cygan@szpitalswwojciecha.pl, przed upływem czasu trwania Konkursu. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani ani żaden inny serwis, w których jest przeprowadzany, ani z nimi związany. Serwisy zwolnione są od pełnej odpowiedzialności za konkurs wobec każdego z Uczestników Konkursu. Organizator nie zwraca kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie. Wątpliwości co do treści Regulaminu wyjaśnia Organizator. Zapytania co do treści Regulaminu i przebiegu Konkursu należy kierować do Organizatora w formie wiadomości email na adres: katarzyna.cygan@szpitalswwojciecha.pl